Rodzaje pracy i bezpieczeństwo podczas jej wykonywania

Osobę, która wykonuje pracę przy pomocy mięśni swoich rąk określa się pracownikiem fizycznym. Natomiast pracę umysłową wykonuje taka osoba, która nie dział silą mięśni, lecz działa głównie umysłem. Lecz tu można by polemizować, gdyż pracy fizycznej także nie uda się wykonać bez pewnego rodzaju wysiłku umysłowego. Lecz najbardziej w jednym, jak i w drugim przypadku chodzi o to, aby była ona wykonywana w godziwych warunkach i aby była bezpieczna dla zdrowia i życia pracowników.

Kto sprawuje nadzór nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa w pracy?

Nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje pieczę Państwowa Inspekcja Pracy, która sprawdza, czy przestrzegane są w zakładach pracy obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Szkolenia bhp online lub kursy bhp stacjonarne przeprowadzane specjalnie dla załogi zakładu, w tym również dla pracowników biurowych i kadry kierowniczej dają możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Kurs bhp w zakładzie pracy lub szkolenia bhp online są w stanie wyposażyć pracowników i kadrę kierowniczą w stosowną wiedzę l pokazują jak ważne są dla wszystkich zasad bhp. I tak np. pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom nie tylko bezpieczne wyposażenie techniczne, ale również zapewnić odzież ochronną, odzież i obuwie robocze, środki higieny w miejscu pracy. Poza tym pracodawca musi zapewnić pracownikom ochronę zdrowia oraz zapewnić pierwszą pomoc w nagłych wypadkach. Pracodawca ma prawo upominania się o aktualne badania lekarskie do dostarczenia których zobowiązany jest pracownik przed podjęciem zatrudnienia. Jak i posiadania zaświadczenia, które poświadcza, że posiada on ukończony kurs bhp.

Kursy bhp to ogół norm prawnych, których każdy pracujący i zarządzający pracownikami musi znać i przestrzegać. To szereg norm prawnych, organizacyjnych, technicznych, które mają za zadanie zapewnić pracownikom właściwe warunki pracy, aby każdy z pracowników mógł wykonywać swoją pracę, jak najbardziej produktywnie, co będzie z pożytkiem dla każdego. A przede wszystkim zapobiegnie to wypadkom w pracy, chorobom zawodowym, uszkodzeniom ciała, a nawet wypadkom śmiertelnym. Taki regulamin z zakresu bhp powinien być znany i łatwo dostępny dla każdego pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *