Rola adwokata w sprawach rozwodowych

Pomoc adwokata jest niezbędna, gdy nie wiemy jak interpretować dane przepisy prawne, albo mamy wątpliwości, co do tego jak poprowadzić samodzielnie swoją sprawę. W tym momencie adwokaci katowice przychodzą z pomocą, oferując pomoc prawną w prowadzeniu Twojej sprawy.

Adwokaci katowice – świadczenie pomocy prawnej

Rola adwokata w postępowaniu jest kluczowa. Z porady prawnej adwokatów katowice można skorzystać na każdym etapie sprawy. Kiedy sprawa jest na etapie przedsądowym, adwokat sporządzi pismo, takie jak na przykład wezwanie do zapłaty, wezwanie do polubownego zakończenia sprawy. Z kolei na etapie sądowym przygotuje pozew, odpowiedź na pozew oraz wskaże, jakie dokumenty należy dołączyć do pisma procesowego, które potwierdzą Twoje stanowisko w sprawie.

Oczywiście można samemu przebrnąć przez ten proces, ale z adwokatem, który ma doświadczenie w prowadzeniu spraw i posiada dużą znajomość przepisów prawnych, na pewno będzie to dużo prostsze. Podczas rozprawy adwokat katowice będzie reprezentował Cię przed sądem, dzięki czemu wizyta w sądzie powinna przebiec bez większego stresu.

Rozwód – kluczowe zagadnienia

Sprawy rozwodowe nie należą do najprzyjemniejszych, jednak ze wsparciem prawnym adwokatów katowice dużo łatwiej przejść przez ten proces, przynajmniej od strony prawnej. Przed wystąpieniem do sądu o orzeczenie rozwodu, należy przeanalizować czy są spełnione przesłanki rozwodu, o których mowa w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Aby sąd mógł orzec rozwód, muszą ustać pomiędzy małżonkami jednocześnie trzy więzi: gospodarcza, fizyczna i duchowa. Ponadto ustanie tych więzi musi mieć charakter trwały i nieodwracalny. Jednakże mimo spełnienia tych przesłanek orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, jeżeli na skutek jego orzeczenia, sytuacja małoletnich dzieci stron uległaby pogorszeniu. Orzeczenie rozwodu jest również niedopuszczalne, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie odpowiedzialny za rozpad małżeństwa, a małżonek który nie przyczynił się do rozpadu małżeństwa nie wyraża na to zgody, chyba że brak zgody jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Adwokaci Katowice w oparciu o przeprowadzoną rozmowę, przeanalizują Twoją sytuację pod kątem prawnym i sprawdzą, czy przesłanki rozwodu zostały zrealizowane.

Przesłanki rozwodu – szczegółowe omówienie

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego to sytuacja, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje już żadna z więzi (fizyczna, gospodarcza i duchowa) i nie ma jakichkolwiek szans, żeby sytuacja ta uległa zmianie. Poza tym na skutek orzeczenia rozwodu sytuacja małoletnich dzieci stron nie może ulec pogorszeniu. Sąd badając tą przesłankę analizuje między innymi, czy na skutek orzeczenia rozwodu nie dojdzie do pogłębienia konfliktu pomiędzy rodzicami, co do wychowania dzieci oraz czy sytuacja materialna dzieci w znaczący sposób na tym nie ucierpi.

To wszystko wskazuje jak doniosła jest rola adwokata w procesie, który pozwoli Ci ocenić w zgodzie z literą prawa, czy przesłanki rozwodu zostały spełnione. A gdy dojdzie już do rozprawy, adwokat będzie reprezentował Cię przed sądem i zadawał odpowiednie pytania świadkom, biegłym i drugiej stronie.